česky  |  deutsch  |  english
   hledat

SARANČE UHERSKÁ

Zařazení v systému:
Řád: Orthoptera - rovnokřídlí (Latreille, 1793)
Čeleď: Acrididae - sarančovití (Mac Leay, 1821)
Tribus: Acridini (Mac Leay, 1821)
Rod: Acrida - saranče (Linnaeus, 1758)
Druh: Acrida ungarica (Herbst, 1786)
Poddruh: Acrida ungarica ungarica (Herbst, 1786)

Ochrana:
Druh je na Slovensku zařazen v Červeném seznamu jako zranitelný. Dále je chráněn jako Druh národního významu a dle Vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Sb., kterou se provádí zákon č. 543/2002 Sb., o ochrane prírody a krajiny je jeho společenská hodnota vyčíslena na 460,-Euro za jedince.
Druh je chráněn jako pozůstatek extrémní teplomilné fauny, která je zde mimořádným zjevem značného vědeckého významu. Existence saranče uherské je závislá jedině na tom, podaří-li se uchránit v neporušeném stavu její ojedinělá výskytiště, jako jsou váté písky a stepní biotopy. I částečné ovlivnění lokalit, například zarůstání akátem, borovicí apod., způsobuje nenávratný zánik místní populace.


Charakteristika:
Velikost: samec 35 – 45 mm, samice 50 – 70 mm

Biologie: je to býložravec živící se rostlinou potravou a to nejen čerstvou, ale i zaschlou, neboť ve stepních biotopech koncem léta mnoho zeleně nezbývá. 
Druh nestriduluje. Samička klade vajíčka krátkým kladélkem do písku nebo do země. Larvy procházejí nedokonalou proměnou – jsou menší než dospělci a po každém svlékání jim dorůstají křídla. Saranče aktivuje v závislosti na vzrůstu teploty v pozdních dopoledních hodinách. Procházíme-li porostem, nedovolí, abychom se k ní napoprvé přiblížili. Je plachá a odlétá na vzdálenost až několika desítek metrů.

Rozšíření: Jedná se o největší druh saranče v Evropě, který je rozšířen v severní Africe, jižní Evropě, v jihozápadní a Střední Asii. Nejblíže České republice se vyskytuje na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku.  
Vyskytuje se na biotopech stepního charakteru nebo na dunách vátých písků. 
Současná nejbližší lokalita výskytu se nachází na NPR Čenkovská step a lesostep a PR Chotínské piesky, tedy více než 130 km od státních hranic ČR, takže přirozené rozšíření saranče není pravděpodobné.

Výskyt v ČR:

Z České republiky existují pouze dva přes 100 let staré, nekonkrétní údaje o výskytu z jižní Moravy. 

Aktuální výskyt v ČR:
Nedávno bylo zjištěno jeho umělé vysazení na Bzenecku. Tento druh u nás pravděpodobně nikdy nežil a existující literární údaje se zřejmě týkají zalétlých či zavlečených jedinců. Vysazení jedinci v Bzenci byli podrobeni zkoumání metodami molekulární genetiky, přičemž bylo zjištěno, že náleželi k jihoevropskému poddruhu Acrida ungarica mediterranea, pocházejícímu pravděpodobně z Balkánu, který se ve střední Evropě vůbec nevyskytuje. Jedná se o naprosto nezodpovědné jednání, zřejmě amatérských entomologů.

Literatura:
Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. 2015: Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha, 283 pp.
Novák I., Spitzer K.,1982: Ohrožený svět hmyzu. Academia, Praha, 109-110.
Biotop saranče uherské, štěrkové a písečné náplavy na břehu Dunaje poblíž Chľaby (SR)
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.