česky  |  deutsch  |  english
   hledat

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

26. říjen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál.
Šestá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: Koncepty luterské ikonografie na příkladu uměleckých děl z oblasti severozápadních Čecha jejich historické souvislosti

Přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc (UK Praha) a Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

Výtvarnému umění spojenému s českým reformačním prostředím v pozdním středověku a na počátku raného novověku, kdy se k domácímu utrakvismu přidaly další reformované proudy, byla v poslední době věnována značná pozornost v rámci snahy definovat či redefinovat kulturu české reformace prostřednictvím výstav, dílčích studií, ale i v rámci nových syntéz českých dějin.
Dosavadní literatura již popsala interakci mezi myšlenkovými světy luterství, českých utrakvistů a také Jednoty bratrské. V jejím kontextu hraje zajímavou roli i odraz těchto světů dochovaných artefaktech výtvarného umění. Ty mohou mnohdy přispět k identifikaci přívrženců Martina Luthera, jehož jasně formulovaná věrouka je do nich vepsána. Situace v českých zemích, resp. Českém království, na Moravě, ve Slezsku a obojí Lužici, nebyla všude stejná a nelze ji studovat bez vědomí regionálních odlišností a specifik.

Podstatnou roli hrál vývoj jednotlivých lokalit v době před vystoupením Luthera a především možnost přímých kontaktů s centry luterské reformace v Sasku stejně jako jazykově německý charakter regionů. Logicky tak naprosto zásadní roli v  šíření luterské víry a zároveň i primát v existenci luterských sborů v  předbělohorské době měly severozápadní Čechy. Právě na ně bude zaměřena pozornost přednášky historičky Michaely Hrubé a historika umění Jana Royta.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.